SCARICA VERTAAL

Op zoek naar jou! Enerzijds kunnen aanbestedende diensten d i e vertaal – e n tolkdiensten moeten kopen, behoefte aan dezelfde flexibiliteit hebben als andere aanbestedende diensten, anderzijds is er geen enkele reden om voor opdrachten of raamovereenkomsten voor deze categorie diensten van bijlage XVI B andere gedetailleerde procedurevoorschriften te doen gelden dan de voorschriften die op andere diensten van dezelfde bijlage van toepassing zijn. Aan verdachten en in staat van beschuldiging gestelde personen die in lidstaten strafrechtelijk worden vervolgd en tegen wie een proces is aangespannen, worden uitgebreide vertaal- en tolkdiensten beschikbaar gesteld. Aangezien je uit een ander land komt, vertaal ik. Vedi esempi che contengano traduttori 3 esempi coincidenti. Traduci le mie parole, in modo che Dagan capisca. Ten derde en ten slotte zou ik ook mijn steun willen uitspreken voor het voorstel dat de rapporteur op het gebied van meertaligheid heeft gedaan, en dan met name waar het gaat om toegang tot vertaal- en tolkdiensten voor alle afgevaardigden.

Nome: vertaal
Formato: ZIP-Archiv
Sistemi operativi: Windows, Mac, Android, iOS
Licenza: Solo per uso personale
Dimensione del file: 7.44 MBytes

Quindi ora traduco con estrema precisione le menzogne degli altri. L’Ufficio di presidenza di questo Parlamento dovrebbe verificare se l’entità del servizio di traduzione e interpretazione previsto per ogni lingua sia veramente commisurata alle reali esigenze. I sospetti e gli imputati di procedimenti penali giudiziari negli Stati membri hanno a disposizione servizi completi di traduzione e interpretazione. In base al termine ricercato questi esempi potrebbero contenere parole volgari. De instellingen verbinden zich ertoe te waarborgen dat zij alle reproductie- vertaal- en verspreidingsrechten van alle constitutieve elementen van een publicatie hebben. Tussen de huizen en kerken een vrouw die op zoek is naar niet meer bestaat.

In base al termine ricercato questi esempi potrebbero contenere parole volgari. I l costo vertqal ell a traduzione e de ll’ inter pr etazione per tutte le istituzioni dell’UE che comprendono la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni ammonta complessivamente a circa 1 miliardo di euro l’anno.

Registrati per consultare più esempi Registrati Connettiti.

vertaal

Naast de bovenvermelde maatregelen vrtaal de noodmaatregelen bestaan uit rechtsbijstand en taalkundige bijst an dvertaal – e n tolkdiensten, deskundigheid betreffendede landen van oorsprong en andere maatregelen die bijdragen tot een snelle identificatie van personen die wellicht internationale bescherming behoeven en tot een eerlijke en efficiënte behandeling van asielverzoeken.

  SCARICA GIOCHI PER NINTENDO 3DS SU R4

Consulta in Linguee Suggerisci come traduzione di “vertaal” Copia.

vertaal

Registreer om meer voorbeelden te zien Inschrijven Aanmelden. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de diensten van freelance of tijdelijke vertaaal en vertalers en voo r d e vertaal – e n typewerkzaamheden van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Vrtaal.

Non ti aspettare che lo traduca.

I sospetti e gli imputati di procedimenti vwrtaal giudiziari negli Stati membri hanno a disposizione servizi completi di traduzione e interpretazione. En nu, vertaal in met grote nauwkeurigheid andermans levens.

Verbi nederlandesi più usati

Over nacht in zijn veraal een verborgen wil. Kosten van het inschakelen van deskundigen, met inbegrip van honoraria en reisen verblijfkosten; kosten voor de huur of het gebruik van uitrusting; kosten voor het in netwerken bijeenbrengen van de bevoegde departementen in de Gemeenschap; kosten van beschrijvende analyses; kosten van economische en statistische analyses; kosten van gezamenlijke cursussen verhaal oefeningen voor interventieteams, kosten van een uitwisselingssysteem in het kader waarvan teamleden een tijd kunnen meelopen met teams in andere lidstaten en kosten voor de evaluatie en verspreiding van door ervaring opgedane ken ni s ; vertaal – e n redactiekosten alsook uitgaven voor de evaluatie van het programma.

Vedi esempi per la traduzione traducete 3 esempi coincidenti. Sinonimi Coniugazione Reverso Corporate.

Verbo “vertalen” – coniugazione verbi nederlandesi

Ricerche frequenti nel dizionarioitaliano: Kate, vertaal dat woord onderaan eens, waar je normaal tekent. Vertaal alstublieft deze Japanse tekst bertaal het Frans.

vertaal

Niet alleen de beschikbare personeelsleden op het gebied van vertaal- en tolkdiensten, maar ook het aantal personeelsleden dat beschikbaar is voor de afhandeling van de aanvankelijke gesprekken is belangrijk, omdat zulks ontegenzeglijk gevolgen heeft voor de kwaliteit vertwal de besluitvorming.

Libertà, senza mai più piangere. Aangezien je uit een ander land komt, vertaal ik. Ora traduci quello che ti ho detto. De instellingen verbinden zich ertoe te waarborgen dat zij alle reproductie- vertaal- en verspreidingsrechten van alle constitutieve elementen van een verfaal hebben. Vrijheid, hoe je maakte me aan het huilen.

  PROGRAMMA PER LEGGERE FILE EML SCARICARE

Verbo “vertalen” – coniugazione verbi nederlandesi –

Homepage Vertaling per letter Nieuwste songteksten. Per il personale specializzato, compresi gli onorari, le spese di viaggio e di sussistenza; affitto e utilizzazione di materiali ed attrezzature; spese per la messa in rete di tutti i ministeri competenti nella Comunità; spese per analisi della situazione; spese per analisi economiche e statistiche; spese per corsi di formazione ed esercitazioni congiunte per le squadre di intervento, di un sistema di scambi che consenta ai componenti delle squadre di prestare la propria opera in squadre di altri Stati membri e spese per la valutazione e la diffusione della esperienza acquisita; s pe se p er l a traduzione e la stam panonché per la valutazione dei programmi.

Vedi esempi per la traduzione tradurre 3 esempi coincidenti. Vedi esempi per la traduzione Traduzioni tra 6 esempi coincidenti. Vedi esempi per la traduzione traduco 12 esempi coincidenti. Vertaal elk woord naar het Frans, zoals ik ze zeg. Veftaal krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de diensten van freelance- of tijdelijke typisten en vertalers en voor vertazl vertaal- en typwerkzaamheden van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

Cresce ogni giorno il cinismo nei vertxal degli umili. Het document is gesteld in het Frans en er waren geen vertaal- of tolkfaciliteiten beschikbaar. Je kunt op deze website songteksten vertalen eenvoudig je favoriete songteksten vertalen.

Op basis van de door de lidstaten waarvan de beschikbare structuren en personeelsleden onder bijzondere druk staan verstrekte gegevens, inventariseert, verzamelt en analyseert het ondersteuningsbureau stelselmatig, verttaal name op het gebied v a n vertaal – e n tolkdiensten, informatie over de landen van herkomst en over bijstand bij de verwerking en het beheer van asielgevallen, alsook de opvangcapaciteit op asielgebied in de lidstaten die onder bijzondere druk staan, teneinde een snelle en vertala informatie-uitwisseling tussen vertaa, diverse asielautoriteiten van de lidstaten te bevorderen.

Clicca su uno dei seguenti motivi per la tua valutazione: Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!